Tirus Tak | Takbehandling, Fasadbehandling, Fastighetsskötsel

018-30 20 33

Våra Taktjänster

Vi erbjuder olika typer av taktjänster i Uppsala med omnejd till föreningar, företag samt privatpersoner.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Takrengöring och Takvård Uppsala

Takbehandling

Mossa på taket?

Syftet med takvård är att förlänga livslängden på befintliga takbestånd och minska risken för läckage. Utöver detta uppstår också stora kosmetiska effekter när man brukar vår skonsamma metod för mossbekämpning då mossan, algerna och laven förmultnar och med tiden försvinner från taken tack vare väder och vind. Takpannorna blir väldigt fina och skillnaden mellan obehandlade och behandlade tak är utseendemässigt mycket stor.


Takkontroller och Takarbete Uppsala

Takkontroller

Vi utför takkontroller i olika omfattningar. Allt dokumenteras i bild och skrift och en åtgärdsplan lämnas.

Att se över taket minst en gång per år är att rekommendera.

Rengöring och kontroller av takbrunnar, hängrännor, stuprör, genomföringar, pannor/papp, stosar m.m

Oavsett vad det gäller kan vi hjälpa er!


Taksäkerhet och Takarbete Uppsala

Taksäkerhet

Med taksäkerhet menas glidskydd, snörasskydd, taksteg, vajer  gångbryggor m.m. Vi monterar samt kontrollerar taksäkerhet.

Oavsett vilken taktyp ni har kan vi hjälpa er!

Läs mer om vilka lagar och regler som gäller!  Klicka på knappen nedan.

snöskottning i uppsala

Snöskottning

Är ni i behov av snöskottning eller har istappar som behöver tas bort.

All personal innehar skotta säkert licens samt liftutbildning.

Kontakta oss så hjälper vi er.

Takbehandling

Vi erbjuder alltid en takvårdsplan till stora fastighetsbestånd, det betyder att vi gemensamt tar fram en plan för behandling av taken. Vissa tak blir mer utsatta beroende på vilket väderstreck dem ligger i samt hur växtligheten runt omkring ser ut. Vi kan dela upp bestånden och behandla de tak som är i mest behov av takvård först.

Steg 1

Offert

Kontakta oss via telefon eller mail för kostnadsfri offert.

Vi arbetar främst inom Uppsala län, bor ni längre bort går det bra att maila in bilder på taket.

Vid större objekt görs besök på plats.

Arbetet påbörjas efter godkänd offert.

Steg 2

Behandling

Följande ingår i en takbehandling:

 • Avlägsning av påväxt

 • Byte av spruckna pannor

 • Tömning av hängrännor

 • Kembehandling med lågtryckspruta

 • Städning

 • Dokumentation i bild och skrift.


Steg 3

Efterbehandling

Man säger att en takbehandling håller ca 4-5 år, efter det rekommenderas en efterbehandling.

Då mossan redan är borta räcker det med att bara lägga på medel igen för att fortsätta underhålla taket. Det är därför bättre att behandla i god tid innan mossan fått fäste, både för taket och för plånboken.

Vår idè

Att ta kontrollen över påväxten, dels i form av att vi rengör redan utsatta tak samt att vi tar ett helhetsansvar gällande det förebyggande underhållet.

Så här arbetar vi!

Säkerhet

Skyddsutrustning används i form av godkänd sele, lina, fästanordning samt munskydd av samtlig personal som arbetar på taken.

All personal har genomgått fallskyddsutbildning, liftutbildning samt innehar skotta säkert licens.

Alla bilar har Första Hjälpen-utrustning samt ögontvätt.

För oss är säkerheten viktig, både för dig som kund och för oss som arbetar på taket.

Arbetsmetod

Högtryckstvätt används ej då den typen av metod sliter på takets ytskikt och på sikt skapar en bättre grogrund för mossans sporer.

Vi använder oss av lågtrycksspruta för att spruta takvårdsmedlet på takytan.

Högtryckstvätten ger ett snabbt resultat som är kortvarigt och snart har mossan tagit fart igen. Taket måste behandlas med medel för att ta död på mossans och lavens rötter.

Utförande

Tidsplanering för varje uppdrag överenskommes med beställaren.

Takvård kan ej utföras vintertid på grund av frost och snö.

Tillgång till el och vatten behövs för utförande av arbetet.

Takpannor behövs för att byta ut eventuellt spruckna pannor. Om inte kund har egna pannor kan vi ordna med detta.

De som till vardags befinner sig i var fastighet informeras i förväg om det planerade arbetet.

Taksäkerhet

Vilka lagar och regler gäller för taksäkerhet? Nedan förklarar vi lite närmare i detta ämne.

Taksäkerhet Uppsala
BBR (Boverkets byggregler)

8:2422 Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket. Vilplan ska anordnas om det behövs för att transportera arbetsmaterial och utrustning till arbetsstället. (BFS 2014:3).

Till fasta arbetsställen räknas.

 1. Vattengångar

 1. Snöskottning

 2. Service ställen (ventilation, antenner mm)

 3. Skorsten

 4. Solcellen

 Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhets­anordningar finns på taken och att de underhålls. Arbets­givaren är ansvarig för att arbetet utförs utifrån gällande arbetsmiljö­regler i föreskrifterna om byggnads- och anläggnings­arbete (AFS 1999:3)

2 kap 1§ Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete
Kräver att man ska vara löpande förankrad vid vistelse på tak.
Kravet gäller även för stegar som har ryggskydd.

13 § En arbetsutrustning skall användas med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att fallrisker ska förebyggas vid anläggnings- och byggnadsarbete på höjder över 2 meter.


Plan och bygglagen

(SFS 2010:900)

Kap8 4§   Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

 2. säkerhet i händelse av brand,

 3. säkerhet vid användning,

 4. lämplighet för det avsedda ändamålet,

Fastighetsägare ska enligt gällande plan- och bygglag (PBL) tillse, att det finns erforderliga säkerhetsanordningar på tak och att de underhålls, så att deras egenskaper och funktioner bevaras. Detta gäller oavsett om några underhålls- och tillsynsarbeten utföres på taket.

Kort och gott

Bryggor och stegar ska finnas vid fasta arbetsplatser enligt BBR, Arbetsmiljöverket och Plan & bygglagen.

Man ska följa den tekniska utvecklingen i samhället för att hålla en god arbetsmiljö vilket betyder vajer för att i sin tur klara kravet i Arbetsmiljölagen med löpande förankring på ett ergonomiskt lämpligt sätt.